Текущи покани
Ако забележите нередност или попаднете на покана за кандидатстване с изтекъл краен срок - моля, информирайте ни на Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .
ВАЖНО!!! В началото на всяко заглавие ще намерите и крайния срок за кандидатстване


Поканата за кандидатстване по програма Erasmus+ 2014-2020 е обявена

The 2014-2020 EU programme for education, training, youth and sport proposed by the European Commission on 23 November 2011 (hereafter ‘the

programme’) has not yet been adopted by the European legislative authority. Nonetheless, the Commission has decided to publish this call for proposals in order to allow a smooth implementation of the programme as soon as its basic act has been adopted by the European legislator and to enable potential beneficiaries of European Union grants to prepare their proposals in good time.

This call for proposals covers the following actions of the Erasmus+

programme:

Key Action 1 (KA1)

— Learning mobility of individuals

— Mobility of individuals in the field of education, training and youth — Joint master degrees — Large-scale European voluntary service events

Key Action 2 (KA2)

— Cooperation for innovation and the exchange of good practices — Strategic partnerships in the field of education, training and youth — Knowledge alliances — Sector skills alliances — Capacity building in the field of youth

Прочети повече
 
22.01: Фонд на ООН против насилието срещу жените
Краен срок: 22 ЯНУАРИ 2014г.
Доверителният фонд на ООН е важен източник на подкрепа за жените, обикновените хора и други организации на гражданското общество, за подкрепа на иновациите, катализиращи промени и мобилизиране ключови участници и поддръжници - от Общността до национални и международни нива. Чрез осигуряване на безвъзмездна помощ той допринася за повишаване на осведомеността по проблема, застъпничество за развитие и прилагане на законите и стандартите за човешки права, насърчава достъпа до услуги и развива капацитета на подкрепените организации за непрекъснат напредък. Кандидатите могат да бъдат правителства , НПО, както и от 2008 г. насам , националните екипи на ООН, включващи различни участници: женски, мъжки, юношески и младежки групи, местни общности, религиозни и традиционни лидери, правозащитни организации и медии в действие.
Първата стъпка е подаване на концепция и резюме на бюджет.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
11.12: Втори Европейски конкурс за социални иновации
Краен срок: 11 ДЕКЕМВРИ 2013г.

С конкурса, организиран в памет на Диогу Вашконселуш, европейците се приканват да представят нови решения за намаляване на безработицата и свеждане до минимум на нейното разрушително въздействие върху икономиката и нашето общество сега и за в бъдеще. Социалните иновации са не просто нещо желателно, те са необходими.

Няма значение, ако все още не сте намерили подходящ инвеститор за вашите идеи. Можем да ви помогнем да осъществите проекта си като част от нашата Академия за социални иновации. Всеки от трите отличени проекта ще получи финансова подкрепа в размер на 30 000 евро.

Но има и още. Победителите в първото издание подчертават, че конкурсът им е дал шанс да развият добра идея, да придадат легитимност на своята работа и, не на последно място, да направят своето решение достъпно за повече хора.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
Текущо: Конкурс за проекти по програма Pro Helvetia
Текущ КРАЕН СРОК
Ако искате да поканите за участие във ваше събитие признати или изгряващи артисти от Швейцария, или пък да си партнирате с швейцарски организации, можете да се обърнете към програмата Pro Helvetia. Информацията е на платформата за културен мениджмънт Let's play culture. Инициативата покрива следните дисциплини:
Визуални изкуства
Акцентът е върху съвременните изкуства и по конкретно изобразителните изкуства, дизайна, фотографията и медийното изкуство. В областта на архитектурата, кандидатури се разглеждат за изложби, публикации и проекти за обмяна на опит.
Музика
Програмата подкрепя: съвременната швейцарска музика, както по отношение на нейното създаване, така и в дейности, свързани с нейното популяризиране; проекти, които са свързани със създаването на нова музика, с популяризирането на музиката сред публиката, с популяризирането й както в рамките на Швейцария, така и навън.
Литература и общество
Програмата подкрепя: проекти в областта на литературата, свързани със създаването на литературни творби и с популяризирането на швейцарската литература сред публиката; проекти, които допринасят за културния обмен в Швейцария и извън страната; работи на артисти, които са признати на национално ниво, или са обещаващи таланти.
Театър
Програмата подкрепя: проекти, свързани със създаването на нови спектакли; с увеличаване на публиката, които допринасят за културния обмен в Швейцария и навън.
Танц
Програмата подкрепя: проекти, свързани със създаването на хореографски творби; проекти, които популяризират танца сред публиката; които допринасят за културния обмен в Швейцария, или разпространяват швейцарското танцово изкуство по света. Акцент се поставя на проекти, свързани с турове на швейцарски танцови компании в рамките на страната и навън.
Интер- и мултидисциплинарни проекти
За проекти с бюджет до 25 000 швейцарски франка може да се кандидатства по всяко време на годината и минимум осем седмици преди събитието.
За проекти с по-голям бюджет, сроковете са 1 март, 1 юни, 1 септември и 1 декември всяка година.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
10.12.Грантове от ЕС за насърчаване на сексуалното и репродуктивно здраве
Краен срок: 10. ДЕКЕМВРИ 2013г.
Настоящата покана за представяне на предложения е за "Насърчаване на сексуалното и репродуктивно здраве и права - всеобщ достъп до репродуктивно здраве " с общата цел да допринесе за намаляване на бедността и подобряване на благосъстоянието на населението в развиващите се страни чрез по-добро репродуктивно здраве и семейно планиране при информиран избор . Конкретната цел е да допринесе за подобряване на всеобщия достъп до репродуктивно здраве в развиващите се страни , които имат най-лоши показатели.
Приоритет ще имат мерките, насочени към най-уязвимите хора с най-малък достъп до репродуктивно здраве, както и тясното сътрудничество с публичния сектор в страната, където се реализира проектът.
Могат да кандидатстват организации със седалище в развиващите се страни или на ЕС, които имат най -малко пет години стаж в областта , свързана с тази покана.
Размерът на грантовете варира между 2 и 6 млн. евро.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
текущ до 15.12.14: ЕЕА Фонд за двустранни отношения на национално ниво

Краен срок: ТЕКУЩ до 15. ДЕКЕМВРИ 2014г.

Националното координационно звено в качеството си на Оператор по Фонда за двустранни отношения на национално ниво по ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014 обявява покана за набиране на предложения в следните две тематични области:

  • Обмяна на знания и добри практики в борбата срещу наркотиците и организираната престъпност, деца и младежи в риск (приоритет 1);
  • Популяризиране на европейските ценности и по-специално изучаването на история в мултикултурно общество (приоритет 2)

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

 
15.01: Delivering on skills for growth and jobs
Краен срок: 15 ЯНУАРИ 2014г.

In the framework of the European Programme for Employment and Social Solidarity PROGRESS, the European Commission has launched a new call for proposals "Delivering on skills for growth and jobs".

The overall objective of the Call is to encourage new forms of collaboration through partnerships between public and private actors on the labour market (such as public and private employment services, companies including SME’s, chambers of commerce, training and education providers, social partners, labour market intelligence entities) to address persistent skills shortages and mismatches to help fill the gap between labour supply and demand in the EU.

The call is divided into four strands:

- The first aims to strengthen joint initiatives aimed at anticipating “green” skills needs in three sectors: construction, recycling  and electricity, gas , steam and air conditioning supply

- The second seeks to identify good practices and innovative approaches with special emphasis on the employment potential of ICT

- The third strand aims to identify good practices and innovative approaches with particular emphasis on the personal and home care

- The fourth will support the consolidation of the " European Sector Skills Councils"

The total budget of this call is € 5,658,000 and the European Commission may finance up to 80% of the total eligible cost of the action under this call for proposals.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
10.12: European Commission Call for Proposals: Health and Rights
Краен срок: 10 декември 2013г.

The European Commission has issued a worldwide call for proposals under the ‘Investing in People’ programme which pursues a broad approach to development and poverty reduction, with the general aim of improving human and social development levels in partner countries in accordance with the United Nations Millennium Declaration and the Millennium Development Goals.

This call for proposalas is for ‘Promoting sexual and reproductive health and rights – universal access to reproductive health’ with the overall objective of contributing to poverty reduction and to improving the wellbeing of populations in developing countries through better reproductive health and informed family planning choices. The specific objective is to contribute to improved universal access to reproductive health, MDG 5.B, in developing countries which have the worst indicators.

Priority will be given to measures that clearly identify and target the most vulnerable people with the least access to reproductive health; and collaborate closely with the public sector in the country where the action takes place, including them as a partner,6 and support the implementation of public policy and capacity building designed to give better access to Sexual Reproductive Health (SRH).

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
30.11: Покана "Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП"
Краен срок: 30 ноември 2013 г.
Обявена е покана за представяне на предложения "Подкрепа за информационни мерки в областта на Общата селскостопанска политика (ОСП)" за 2014 г.
Допустими кандидати
Заявителят (и свързаните с него субекти, ако има такива) трябва да е юридическо лице, законно установено в държава членка от поне две години към момента на подаване на предложението.
Примери за допустими организации са организация с нестопанска цел (частна или обществена), държавни органи (национални, регионални, местни), европейски сдружения, университети, образователни институции, изследователски центрове, дружества (например дружества в областта на средствата за комуникация).
Допустими дейности
В контекста на настоящата покана за представяне на предложения са допустими два вида дейности за интегрирана обществена комуникация:
1. на национално равнище (дейности с отражение само на регионално равнище не са допустими),
2. на европейско равнище (в няколко държави членки).
Дейностите следва да включват няколко комуникационни дейности или инструмента, изброени по-долу (списъкът не е изчерпателен):
Прочети повече
 
Текущо: Тръст за социална алтернатива (ТСА)
Краен срок: ТЕКУЩ
ТСА осигурява финансова помощ за проекти, които допринасят за прекъсване порочния кръг на бедността в България, като помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. Дейностите на ТСА са със специален фокус върху ромите, които представляват голяма част от хората, живеещи в нищета. ТСА осигурява подкрепа в три основни направления:
- Ранно детско развитие – с фокус върху отглеждането на здрави деца и повишено присъствие в детската градина.
- Образователни постижения и предотвратяване на отпадането на деца от училище – с фокус върху подобряване участието и ученето в училище и повишаване на броя ученици, завършващи средно образование.
- Достъп до възможности за повишаване доходите на хора от рискови групи, което включва свързване с работодатели, предприемачество и жилищно устройство.
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ
 
«НачалоПредишна1234СледващаКрай»

Страница 1 от 4
 

Консултанти

Нашата оферта!

База данни с консултанти за подготовка на проекти по еврофондовете
Включване в база данни с консултантски фирми за еврофондовете – безплатно.
Предлагаме Ви възможност да публикувате информация до 150 символа, включително лого, адрес, телефони за контакт, уеб адрес и e-mail за връзка.

Необходимо е единствено да се свържете с нас чрез e-mail: services@zafondovete.eu, като изпратите презентация на Вас или Вашата консултантска фирма в посочените по-горе параметри. Формата за регистрация изтеглете тук.

42 Training.ORG
www.42training.org
info@42training.org

ДжиДиЕс Солюшънс ООД
www.gds-solutions.com

Николай Тодоров
nptodorov@gmail.com

Виж всички
 

За автора
Казвам се Александър Куманов. От повече от 11 години се занимавам с проекти и финансиране на НПО дейности. В момента управител на ДжиДиЕс Солюшънс ООД и част от групата 42 тренинг. Създадох този сайт с помощта на много приятели, на които искрено благодаря!
Повече за мен

 

Последвайте ни